Algemene voorwaarden

Algemeen

Het doel van deze disclaimer is het vastleggen van de gebruiksvoorwaarden voor alle bezoekers van de website van AFE Benelux, met maatschappelijke zetel te Humaniteitslaan 224, 1190 Brussel, BTW BE 809.981.276, Tel +32 (0)2 346 02 26, Fax +32 (0)2 349 23 24, e-mail: contact@afe-benelux.be. Bezoekers mogen deze website en de informatie daarop alleen gebruiken in overeenstemming met de hieronder beschreven algemene voorwaarden. AFE Benelux kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van AFE Benelux.

De inbedrijfstelling van diensten houdt geen toewijzing of toekenning van de volgende intellectuele eigendomsrechten in.

De teksten, tekeningen en andere elementen op de website worden beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde namen, teksten of logo's op deze website zijn beschermde handelsnamen of geregistreerde handelsmerken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de AFE Benelux websites, merknamen, logo's en databanken is strikt verboden. Indien de bezoeker deze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, dient hij te beschikken over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFE Benelux.

Hyperlinks naar AFE Benelux-websites

Bezoekers kunnen op hun eigen website linken naar de homepage van AFE Benelux.

De webpagina waarop de hyperlink staat moet volledig verdwijnen en het URL-adres van AFE Benelux moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFE Benelux.

Links naar sites die door derden worden beheerd

Voor zover de AFE Benelux-website links bevat naar websites die door derden worden beheerd, zijn deze uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. AFE Benelux heeft geen zeggenschap over deze websites of de informatie die zich daarop bevindt. AFE Benelux kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of kwaliteit van deze websites of voor de diensten die daarop worden aangeboden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen AFE Benelux en de derde.

Verantwoordelijkheden van AFE Benelux

AFE Benelux neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op haar site volledig en juist is.

Deze informatie wordt verstrekt "zoals ze is". Als de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, kan AFE Benelux niet aansprakelijk worden gesteld. AFE Benelux doet dan ook geen toezeggingen en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten of diensten die op de AFE Benelux-website worden gepresenteerd.
AFE Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die op haar site wordt geregistreerd.
AFE Benelux heeft geen controle of invloed op hoe bezoekers deze informatie gebruiken.
AFE Benelux wijst derhalve iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde inkomsten, kansen, zaken, winst of directe of indirecte aanspraken van welke aard dan ook, al dan niet veroorzaakt door of in verband met het gebruik van deze informatie. AFE Benelux kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of onkosten die, ondanks haar inspanningen, zouden kunnen voortvloeien uit eventuele fouten of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

Beschikbaarheid

De website van AFE Benelux is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele storingen en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Niettemin behoudt AFE Benelux zich het discretionaire recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, de toegang op te schorten. AFE Benelux kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de onderbreking van haar internetdiensten.

Bescherming van privacy

AFE Benelux verbindt zich ertoe de informatie die haar door de bezoeker of door haar klanten wordt meegedeeld niet mee te delen of te publiceren. Deze informatie wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en zal alleen voor interne beheersdoeleinden worden gebruikt.

AFE Benelux past de beginselen toe van VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Bezoekers kunnen te allen tijde verzoeken om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar contact@afe-benelux.be.

Toepasselijk recht - Geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website van AFE Benelux valt onder het Belgisch recht. Elke klacht moet eerst worden gericht aan contact@afe-benelux.be.
In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het tweede kanton in Brussel bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken